top of page

Privaatsuspoliitika

 1. Mõisted

  1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Advokaadibürool Kõrgesaar ja Laasik teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on advokaadibürool Kõrgesaar ja Laasik Isikuandmeid.

  2. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

  3. Isikuandmetega seotud rikkumine on turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.

  4. Isikuandmete Töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine kustutamine või hävitamine.

  5. Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehte külastades veebilehitseja poolt külastaja seadmesse. Kasutatavate küpsiste hulgas on kohustuslikud küpsised, mis on vajalikud veebilehe toimimise tagamiseks.

  6. Teenus on Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik poolt kliendile pakutav õigusteenus.

  7. Vastutav töötleja – Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus või muu organ, kes üksi, või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik andmekaitse eest vastutav isik on isik, kes järgib büroos Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

  8. Vastuvõtja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte.

  9. Veebileht – Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik veebileht https://www.abkl.ee.

 2. Üldine

  1. Käesolevad tingimused selgitavad seda, kuidas Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik, registrikoodiga 14717339, kogub ja töötleb Isikuandmeid ning tagab nende konfidentsiaalsuse ja turvalisuse. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest. Töötleme isikuandmeid käesolevate privaatsuspõhimõtete alusel ja kohalduvate õigusaktide kohaselt, sh isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) (GDPR), rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning isikuandmete kaitse seaduse kohaselt.

  2. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad seaduslikkuse, õigsuse ja läbipaistvuse põhimõtetest:

   1. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning ette võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata.

   2. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.

   3. Eesmärgi piirang. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

   4. Võimalikult väheste andmete kogumine. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.

  3. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik lähtub Isikuandmete Töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab küsida täiendavat informatsiooni Andmekaitse eest vastutavalt isikult. Advokaadibürool Kõrgesaar ja Laasik on õigus ühepoolselt muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat teavitades sellest veebilehel https://www.abkl.ee/privaatsuspoliitika.

 3. Isikuandmete koosseis ja nende kogumine

  1. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik töötleb muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

   1. Andmesubjekti poolt Advokaadibüroole Kõrgesaar ja Laasik avaldatud isikuandmed (nt ees- ja perekonnanimi, telefon, aadress, isikukood);

   2. Teenuse osutamisel tekkivad Isikuandmed;

   3. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (veebilehelt kogutavad küpsised);

   4. Seadusest tulenevate kohustuste täimiseks vajalikud isikuandmeid (nt rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud isikuandmed);

   5. Olenevalt õigusteenuse osutamisest loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

 4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärgid

  1. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik töötleb Andmesubjektide Isikuandmeid nõusoleku või seaduse alusel. Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas õigustatud huvi, advokatuuriseadus või Andmesubjekti ja Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik vaheline Leping.

  2. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik töötleb Isikuandmeid järgmiselt:

   1. Andmesubjektiga lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

   2. Nõusoleku alusel Töötleb Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik isikuandmeid täpselt nendes mahus, piirides ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena.

   3. Õigusteenuse osutamiseks kogume teavet, mida meie klient meile esitab või mis esitatakse meie klientide nimel või teavet, mida omandame iseseisvalt õigusteenuste osutamise raames. Kogume isikuandmeid selleks, et täita oma kohustusi klientide ees ja nõustada kliente ja võimalikke tulevasi kliente meie kui advokaadibüroo õigustatud huvides. Kutsealaste kohustuste kohaselt pöörame erilist tähelepanu oma klientide, võimalike tulevaste klientide ja endiste klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse tagamisele.

   4. Õigusteenuste osutamisel töötleme vajalikke Isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täimiseks (nt rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud isikuandmed).

   5. Töötleme isikuandmeid vastavalt oma õigustatud huvile selleks, et arendada meie poolt pakutava õigusteenuse kvaliteeti, anda kliendile informatsiooni meie poolt pakutava õigusteenuse osas, hinnata kliendi ja kliendile õigusteenuse osutamisega seonduvaid riske ja viia läbi analüüse.

 5. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

  1. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik edastab või avalikustab Andmesubjektide Isikuandmeid Vastuvõtjatele ainult juhul, kui:

   1. see on vajalik kliendile Teenuse osutamiseks;

   2. klient annab selleks nõusoleku;

   3. seadusest tulenevalt on Advokaadibürool Kõrgesaar ja Laasik kohustus edastada või avalikustada andmeid.

  2. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik edastab Isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu, vaid siis kui Andmesubjekt on andud sellise edastuse kohta selge ja teadliku nõusoleku ning andmete saaja tagab piisavalt andmete turvalisuse kaitse.

 6. Isikuandmete säilitamine

  1. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik säilitab andmeid vastavalt seadustes ja Eesti Advokatuuri dokumentide hoidmise juhises nimetatud tähtaegade saabumiseni.

 7. Isikuandmete turvalisus

  1. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik on võtnud kasutusule asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks Andmesubjektide Isikuandmete turvaline töötlemine ning järgib Eesti Advokatuuri kehtestatud juhiseid.

 8. Andmesubjekti õigused

  1. Andmesubjektil on järgmised õigused

   1. õigus saada infot Andmesubjekti õiguste kohta (sh õigus võtta oma nõusolek tagasi ja esitada kaebus järelevalveasutusele);

   2. õigus tutvuda enda kohta käivate Isikuandmetega ja saada väljatrükke ja koopiad enda kohta käivate Isikuandmete kohta.

   3. õigus nõuda teavet enda Isikuandmete töötlemise eesmärgi kohta ja teada, milliseid Isikuandmeid töödeldakse.

   4. õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda nõusoleku alusel juba toimunud Isikuandmete töötlemist ebaseaduslikuks.

   5. õigus taotleda enda kohta käivate Isikuandmete parandamist, töötlemise piiramist või nende kustutamist.

   6. õigus saada teda puudutavaid Isikuandmeid, mida ta on Advokaadibüroole Kõrgesaar ja Laasik esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele Vastutavale töötlejale.

   7. õigus pöörduda Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral aadressile info@abkl.ee või Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

   8. õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

 9. Küpsised

  1. Küpsised on vajalikud, et kasutaja saaks sirvida veebilehte ning kasutada selle funktsioone.

  2. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik võib koguda Veebilehe ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

  3. Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik veebileht kasutab küpsiseid. Küpsiseid kasutatakse meie veebilehe funktsionaalsuse säilitamiseks. Küpsiseid kasutatakse kasutajate käitumise analüüsimiseks eesmärgiga parandada meie veebilehte.

  4. Rakendame oma veebilehtedel Google Analytics’i veebi analüüsimise tööriista, mis kogub üldandmeid selle kohta, kuidas külastaja meie veebilehti kasutab. Näiteks kogub Google Analytics andmeid külastajate geograafia, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi versiooni kohta, külastamise aja ja kestuse ning veebilehtede külastuste hulga ja nende vahel liikumise kohta. Kogutavaid andmeid näeme üksnes isikustamata kujul. Küpsiste kasutamine annab meile informatsiooni meie veebilehe kasutatavusest, millistel meie veebilehe osadel teemadel Külastaja kõige rohkem aega veedavad või kuidas nad veebilehte või selle osasid kasutavad.

  5. Külastajad nõustuvad küpsiste kasutamisega Veebilehel.

 10. Kontakt, õiguste kaitse

  1. Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta mingeid küsimusi, päringuid, taotlusi või kaebusi, võtke meiega ühendust aadressil: info@abkl.ee.

bottom of page