top of page
Büroo logo

Kuidas vahetada osaühingu juhatuse liiget?


Osaühingu juhatuse liikme vahetamise teema tundub esmapilgul lihtsasti hoomatav, kuid tegelikult on erinevaid nüansse palju. Juba ainuüksi aluseid, miks juhatuse liikme ametisuhe võib lõppeda, on mitmeid. Üheks tavapäraseks juhatuse liikme muudatuse aluseks on asjaolu, et endise liikme ametiaeg on lihtsalt möödunud. Mis on aga oluline siis, kui juhatuse liige astub ise tagasi või kui on alust juhatuse liige tagasi kutsuda?

Juhatuse liikme tagasiastumine

Oluline on teada, et juhatuse liikmel endal on võimalus sõltumata põhjustest igal ajal juhatusest tagasi astuda, teatades sellest enda määranud organile ehk osaühingu osanikele või nõukogule. Avaldus tuleks soovitatavalt esitada kõikidele osanikele, kuid kui see ei ole võimalik või üldse mõistlik, piisab avalduse esitamisest ka enamikule osanikest. Juhatuse liikme tagasiastumise õiguslikud tagajärjed tekivad sellest hetkest alates, mil avaldus on jõudnud enamiku tema valinud organi liikmeteni.

Juhatuse liikme korraline tagasikutsumine

Juhatuse liikme võib sõltumata põhjustest tagasi kutsuda osanike otsusel. Kui osaühingul on nõukogu, on juhatuse liikme tagasikutsumiseks pädev organ nõukogu. Tagasikutsumiseks ei ole vaja mõjuvat põhjust, kuna vastav regulatsioon äriseadustikus on loodud just ühingu kaitseks ning olukordadeks, kus juhatuse liige on kaotanud osanike usalduse.

Juhatuse liikme tagasikutsumine tuleb vormistada äriregistris, esitades registrile juhatuse liikme tagasikutsumise otsuse, koosoleku protokolli või hääletusprotokolli. Tagasikutsumiseks ei ole vaja juhatuse liikme nõusolekut. Nii osanike kui ka nõukogu otsused on äriseadustiku kohaselt vastu võetud, kui nende poolt antakse üle poole koosolekul osalenud hääleõiguslike isikute häältest. Seda muidugi kui ühing pole näinud ette suurema häälteenamuse nõuet otsuse vastu võtmiseks. Kui juhatuse liige on kätte saanud otsuse tema tagasikutsumise kohta, on tema ametisuhe lõppenud.

Juhatuse liikme võib olla sõlmitud samaaegselt ka juhatuse liikme käsundusleping või muu sarnase sisuga leping. Sellisel juhul tuleb neid kaht suhet omavahel eristada: juhatuse liikme tagasikutsumine ja sellega seotud ametisuhe lõppeb sõltumata sellest, kas osaühingul oli juhatuse liikmega veel mõni teinegi leping sõlmitud. Käsunduslepingut või muud lepingut saavad pooled lõpetada, kuid sellistel tingimustel, nagu seaduses või lepingus on ette nähtud.

Juhatuse liikme erakorraline tagasikutsumine kohtu kaudu

Äriseadustikus on ette nähtud ka üks juhatuse liikme tagasikutsumise erijuhtum, mida saavad kasutada vähemusosanikud. Nimelt on osanikel, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, kuid kellel puudub juhatuse liikme tagasikutsumise otsuseks vajalik häälteenamus osanike koosolekul, õigus mõjuval põhjusel nõuda kohtu kaudu juhatuse liikme tagasikutsumist. Lisaks võib taotleda ka hagi tagamise korras juhatuse liikme seadusjärgse esindusõiguse piiramist.

Siinjuures tasub tähele panna, et võrreldes tavapärase juhatuse liikme tagasikutsumisega, peab kohtu kaudu juhatuse liikme tagasikutsumisel esinema mõjuv põhjus, mis on sedavõrd oluline, et ühingult ei saa eeldada, et ta peaks edasi taluma selle isiku edasist juhatuse liikmeks olemist. Riigikohus on leidnud ühes hiljaaegu tehtud vähemusosaniku poolt juhatuse liikme tagasikutsumise vaidluses (RK tsiviilkolleegiumi 18. detsembri 2019. a otsus nr 2-17-10474, p 15), et kohustuse rikkumine ei tähenda tingimata seda, et see peab olema kestev või korduv – kohustuse rikkumine võib olla piisav juhatuse liikme tagasikutsumise alus ka siis kui rikkumine on ühekordne, kuid see on olnud äärmiselt raske ja osaühingut kahjustav.

Äriregistrikande olulisus

Kuigi põhjusi, miks osaühingu juhatuse liige võib muutuda, on lisaks käesolevas artiklis mainitule veel teisigi, tasub siinjuures meeles pidada, et juhatuse liikme muudatust ei tohi unustada kanda ka äriregistrisse. Oluline on teada, et isegi kui äriregistri kanne pole õigustloova tähendusega, vastutab äriühing siiski selle eest, et registris olevad kanded vastaksid tegelikkusele. Lisaks sellele aitavad korrektsed registriandmed vältida ebameeldivaid olukordi, kus pahatahtlikud endised juhatuse liikmed saavad kasutada ära olukorda ning teha ühingu nimel tehinguid, mis kokkuvõttes võivad tekitada osaühingule kordades rohkem kahju kui äriregistri kande õigeaegsele vormistamisele kulunud aeg ja raha.

Comentários


Viimased postitused

Märksõnad

Arhiiv

bottom of page