top of page
Büroo logo

Lepingu tühistamine


Tehingu tühisus ja tühistamine on erinevad õigusmõisted, mis omakorda erinevad lepingu lõpetamisest ülesütlemise või taganemisega. Käesolev artikkel käsitleb tehingu tühistamist. Klassikalised tühistamisalused on eksimus, pettus ning ähvardus ja vägivald.

Eksimuseks loetakse ebaõiget ettekujutust tegelikest asjaoludest ning tehing loetakse tehtuks olulise eksimuse mõjul siis, kui eksimus tehingu tegemisel oli sellise tähtsusega, et tehingu teinud isikuga sarnane mõistlik isik ei oleks samasuguses olukorras tehingut teinud või oleks selle teinud oluliselt teistsugustel tingimustel. Tehing on eksimuse alusel tühistatav eelkõige siis, kui eksimuse põhjustasid tehingu teise poole poolt teatavaks tehtud asjaolud, tehingu teine pool teadis eksimusest või kui tehingu teine pool lähtus tehingu tegemisel samadest ekslikest asjaoludest.

Pettus on isiku tahtlik eksimusse viimine või eksimuses hoidmine temale ebaõigete asjaolude avaldamise teel, eesmärgiga kallutada isik tehingut tegema. Ebaõigete asjaolude avaldamisega on võrdsustatud nendest asjaoludest teatamata jätmine, millest vastavalt hea usu põhimõttele oleks tulnud teatada. Selle kohta, millest tuleb tehingu sõlmimise teist poolt teavitada ja millest mitte, on omaette kontrollküsimuste loetelu.

Ähvardus või vägivald loetakse tehingu tühistamisaluseks siis, kui see oli vastavalt asjaoludele nii vahetu ja tõsine, et ei jätnud tehingu teinud isikule mingit mõistlikku valikut. Selle hindamisel tuleb arvesse võtta kummagi poole isikut ning olukorda, milles ähvardamine või vägivallaakt aset leidis.

Eraldi ära märkimist väärib esindatava õigus tühistada tehing sellisel juhul, kui esindatav rikub esindussuhtest tulenevaid kohustusi ning teeb tehingu, mis on vastuolus esindatava huvidega ning teine pool teab või peab teadma rikkumisest. Tegemist eraldiseisva ning keerulisema tühistamisalusega, mida käsitleme edaspidi täpsemalt.

Tehingu tühistamise tagajärjeks on poolte kohustus saadu tagastada vastavalt alusetu rikastumise sätetele.

Tehingu tühistamisel tuleb silmas pidada, et seda saab teha vaid võrdlemisi lühikese tähtaja jooksul, milleks on kuus kuud tühistamisalusest teadasaamisest arvates. Kaheldavates olukordades, kus tehingu tühisus ja tühistamine on mõlemad realistlikud alternatiivid, tuleks võimaluse korral alati esitada võimalikult vara ka tühistamisavaldus, sest kui tugineda vaid tehingu tühisusele ning kohus ei nõustu sellega, on tavaliselt tühistamisavalduse esitamiseks juba liiga hilja.

Kommentare


Viimased postitused

Märksõnad

Arhiiv

bottom of page